Green Bus Icon Blue Bus Icon Yellow Bus Icon White Bus Icon Dark Bus Icon
Route is being operated Route is being implemented Route is being planned Route is being considered Dark icon indicates multiple routes